برگه تقلب دیتابیس – MySQL Cheat sheet

MariaDB-seal-white-360

بعضی مواقع پیش می آید که شما وقت کمی داشته و یک دستور پر کاربرد را فراموش می کنید و می بایست به سرعت دستور را وارد نمائيد و یا کلا آدم راحت طلبی هستید و دوست ندارید که چیزی را به خاطر بسپارید. اگر نظرتان در مورد دستورات Mysql به همین صورت می باشد، می توانید از کد های ذیل استفاده نموده و در صورتی که تغییری مد نظر شماست به صفحه گیت هاب  مراجعه نموده، تغییرات را commit نمائيد. البته این نکته را نیز اعلام می کنم که صفحه جاری به همراه کدهای گیت هاب به مرور زمان کامل خواهد شد.

MySQL Cheat Sheet

ورود به ناحیه کاربری دیتابیس: 

mysql -u [username] -p

ورود به ناحیه کاربری با نام و دیتابیس: 

mysql -u [username] -p [database]

مشاهده دیتابیس ها : 

; show databases

ایجاد دیتابیس جدید : 

;create database [database]

انتخاب دیتابیس:

;  use [database]

نشان دادن جداول یک دیتابیس : 

;show tables

نشان دادن جزئیات یک جدول دیتابیس :

;  describe [table]

ساختن یک جدول با ستون : 

;CREATE TABLE [table] ([column] VARCHAR(120), [another-column] DATETIME)

ایجاد ستون بر روی جدول :

;  ALTER TABLE [table] ADD COLUMN [column] VARCHAR(120)

ایجاد یک ستون با یک آی دی منحصر به فرد و غیر تکراری : 

;  ALTER TABLE [table] ADD COLUMN [column] int NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY

ایجاد یک رکورد:

;INSERT INTO [table] ([column], [column]) VALUES (‘[value]’, [value]')

انتخاب رکورد:

;SELECT * FROM [table]

نشان دادن جزئیات یک جدول دیتابیس :

;  EXPLAIN SELECT * FROM [table]

انتخاب قسمتی هایی از یک رکورد:

;  SELECT [column], [another-column] FROM [table]

بدست آوردن تعداد رکوردهای یک جدول:

;  SELECT COUNT([column]) FROM [table]

انتخاب رکوردها با مقادیر مورد نظر:

;'%[value]: SELECT * FROM [table] WHERE [column] LIKE ‘%[value]

انتخاب رکوردها با مقادیر دلخواه اولیه : 

;'%[value]: SELECT * FROM [table] WHERE [column] LIKE ‘[value]

انتخاب رکوردها با رنج مورد نظر  :

;  SELECT * FROM [table] WHERE [column] BETWEEN [value1] and [value2]

به روز رسانی مقادیر یک دیتابیس :

;  UPDATE [table] SET [column] = ‘[updated-value]’ WHERE [column] = [value]

پاک کردن مقادیر یک رکورد :

;  DELETE FROM [table] WHERE [column] = [value]

پاک نمودن ستون های یک جدول  :

; ALTER TABLE [table] DROP COLUMN [column]

پاک نمودن جداول:

;  DROP TABLE [table]

پاک نمودن دیتابیس :

;  DROP DATABASE [database]

خروجی گرفتن از یک دیتابیس به صورت بکاپ :

   mysqldump -u [username] -p [database] > db_backup.sql

وارد نمودن اطلاعات یک دیتابیس :

mysql -u [username] -p -h localhost [database] < db_backup.sql

خروج :

;exit

توابع مربوط به کاربران

لیست کاربران :

;SELECT User,Host FROM mysql.user

ایحاد یک کاربر جدید :

; 'CREATE USER 'username'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password

ایجاد دسترسی کاربر به یک دیتابیس :

;'GRANT ALL ON database.* TO 'user'@'localhos

دیدگاه‌تان را بنویسید: